Algemeen

Contributie

Senioren 247,-
Niet-spelend lid 137,-
Donateur 45,-


Overschrijven naar een andere club.
Besluit je dat je voor een andere club wilt gaan spelen dan heb je eerst een overschrijving nodig. Voorwaarde voor honoreren van de overschrijving is wel dat de contributie bij de “oude”club is betaald. Vanaf C-junioren en ouder (A, B, C en senioren) moet bij de nieuwe club het “Verzoek om overschrijving” digitaal worden verwerkt. De oude club kan dit verzoek blokkeren als de financiële verplichtingen niet zijn voldaan. Na betaling van eventuele achterstallige contributie of nog niet betaalde boetes heft de oude vereniging de blokkade op en kan de overschrijving automatisch doorgaan. Overschrijven kan tot (dit seizoen) uiterlijk 15 juni voor het nieuwe seizoen. Na deze datum zal de overschrijving als dispensatieverzoek worden behandeld. Het verzoek zal dan alleen worden gehonoreerd als de te verlaten club hiermee akkoord gaat.

Overschrijven na 15 juni voor spelers in de A-categorie en verder is bijna niet mogelijk. Uitzonderingen daarop zijn verhuizing (meer dan 30 km) of ander werk/ studie, waarbij spelen bij de te verlaten club niet meer tot de mogelijkheden behoort.

Algemene informatie overschrijvingen

Dispensatie overschrijving

Wanneer dispensatie? Zoals bekend is, dienen alle verzoeken tot overschrijving uiterlijk 15 juni van enig seizoen te worden ingediend . Indien een verzoek tot overschrijving na 15 juni wordt ingediend, wordt dit verzoek behandeld als een verzoek om dispensatie. Opzeggen lidmaatschap
Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Opzeggen dient voor 31 mei schriftelijk te gebeuren bij ledenadministrateur of secretaris. Bij tussentijdse opzegging is de volledige seizoenscontributie verschuldigd. U kunt uw opzegging richten aan:

GSV t.a.v. de ledenadministratie Sportlaan 585, 2806 HR Gouda (voorheen Sportlaan 85a 2806 HC Gouda)

Algemene regels betaling contributie en boetes
GSV is al jarenlang in staat om de contributie op een laag niveau te houden. Dit is voornamelijk te danken aan de inzet van vrijwilligers die kosteloos betrokken zijn bij de voetbal activiteiten van GSV.

Deze activiteiten kosten uiteraard geld. Zo moet er voor de velden huur worden betaald, moet de rekening voor water en energie worden voldaan en de KNVB worden betaald. Ook het onderhoud aan de accommodatie en vervangingen gaan gewoon door. Dit geld dient te worden opgebracht door de leden van GSV in de vorm van contributie.

Het is dan ook belangrijk dat de contributie en de kosten die worden veroorzaakt door de leden op tijd wordt betaald.

Ereleden en leden van verdiensten zijn daarbij vrijgesteld van contributie

Betaling contributie
Voor aanvang van de competitie (in de maand augustus) krijgen alle leden een rekening thuis gestuurd met het te betalen contributiebedrag voor het komende seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het is dus van groot belang dat de leden wijzigingen tijdig en correct doorgeven aan de ledenadministratie. Een adreswijziging dient schriftelijk voor 1 juni te worden gedaan aan het adres van onze vereniging ter attentie van de penningmeester.

Betaling contributie bij wijziging of opzegging
Dit laatste geldt ook voor wijziging van het lidmaatschap. Het opzeggen van het lidmaatschap na 1 juni maar voor 1 december houdt automatisch in dat de helft van de contributie voor het volgende seizoen verschuldigd blijft. Opzegging na 1 december houdt in dat de volledige contributie verschuldigd is. Het is daarbij goed om te weten dat bij opzegging met als reden overschrijving naar een andere vereniging dit door de nieuwe vereniging en de KNVB pas gehonoreerd wordt als de contributie is voldaan. De totale contributie voor het gehele seizoen dient in principe te zijn voldaan voor 1 oktober. Dit kan men doen door overmaking op de bankrekening van GSV met nummer NL23RABO 01169.24.411. Wanneer daarvoor een goede reden is kan echter ook gebruik worden gemaakt van automatische incasso per maand.

Wanneer het contributie bedrag van een lid niet is ontvangen kan dit tot uitsluiting van wedstrijden en trainingen leiden.

Betaling boetes
Door de K.N.V.B. worden boetes als gevolg van boekingen van gele en/of rode kaarten in rekening gebracht bij GSV of de speler zelf. Wanneer de boete aan GSV wordt opgelegd, wordt deze verhaald op het betreffende lid. Deze ontvangt van GSV een rekening met het bedrag van de opgelegde boete. De betaling hiervan dient uiterlijk één maand na ontvangst van de toegezonden rekening te worden gedaan op de bankrekening van GSV met IBANnummer: NL23RABO 01169.24.411 onder vermelding van “Betaling boete”. Wanneer uiterlijk één maand na ontvangst van de toegezonden rekening geen betaling van het betreffende lid is ontvangen kan dit tot uitsluiting van wedstrijden en trainingen leiden.